Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w celach rekrutacyjnych w Espeo Software

Administratorem danych osobowych jest spółka Espeo Software spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Polsce, Poznaniu, ul. Wroniecka 18/5 (kod 61-763), KRS 0000307845, NIP 7811821065, REGON 300851740  (dalej zwaną „ESPEO”),

Dane kontaktowe: adres e-mail: [email protected]

ESPEO z momentem udzielenie zgody będzie przetwarzać Twoje dane osobowe w celuprzeprowadzenia obecnych i przyszłych rekrutacji prowadzonych u ESPEO na dowolne stanowisko tj. w szczególności:

  • kontaktu w celu jej sprawnego przeprowadzenia i umówienia spotkania rekrutacyjnego,
  • w celu oceny zawartych w curriculum vitae informacji pod kątem oceny spełniania warunków rekrutacyjnych,
  • w celu prowadzenia rejestru osób, których dane osobowe zostały usunięte.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest udzielenie niniejszej zgody na przetwarzanie danych osobowych na warunkach określonych w art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922 ze zm.) oraz na warunkach określonych w art. 6 ust. 1 lit. a  rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. U. UE L 119/1 z dnia 04 maja 2016 r., dalej: “Rozporządzenie“).

W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w celach wskazanych powyżej, Twoje dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom, za pośrednictwem których prowadzona jest rekrutacja.

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres prowadzenia rekrutacji, a dla celów przyszłych rekrutacji – nie dłużej niż 5 lat od momentu udzielenia zgody lub edycji danych.

W związku z przetwarzaniem przez ESPEO danych osobowych, przysługuje Ci:

  • prawo dostępu do treści tych danych, zgodnie z art. 15 Rozporządzenia,
  • prawo do sprostowania tych danych, zgodnie z art. 16 Rozporządzenia,
  • prawo do usunięcia tych danych, zgodnie z art. 17 Rozporządzenia,
  • prawo do ograniczenia przetwarzania tych danych, zgodnie z art. 18 Rozporządzenia,
  • prawo do przeniesienia danych na podstawie art. 20 Rozporządzenia,
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, na podstawie art. 21 Rozporządzenia.

Jednocześnie przysługuje Ci prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W celu cofnięcia zgody wystarczające jest przesłanie na adres e-mail [email protected]  stosownego oświadczenia.

W przypadku niezgodności przetwarzania danych przez  ESPEO z Rozporządzeniem, przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Podanie danych osobowych poprzez przesłanie curriculum vitae i zgoda na ich przetwarzanie ma charakter dobrowolny, ale w przypadku braku takiej zgody nie będzie możliwe przeprowadzenie rekrutacji z udziałem Twojej kandydatury.

What we can do to help you create your new digital product?
You can select more than one answer.
Are you looking for any particular skills?
You can select more than one answer.
Let us know, how we can reach you
* Required fields